Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Ceļu darbinieku arodu apvienība rīko konkursu logo izveidei

3. aprīlis, 2012

Ceļu darbinieku arodu apvienība rīko konkursu sava logo izveidei, kura mērķis ir saņemt mākslinieciski augstvērtīgu logo ar iespēju to turpmāk izmantot kā apvienības atpazīstamības zīmi uz dažādiem reklāmas materiāliem, dokumentiem un suvenīriem, kā arī medijos.

KONKURSA NOLIKUMS

,,Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības logo izveidei”

Rīkotājs:

Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība

Kontaktpersona: Helēna Veitnere Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības priekšsēdētāja, tālrunis 65128017, e-pasts: helena.veitnere@lau.lv

Mērķis un darba uzdevums

Konkursa mērķis ir saņemt mākslinieciski augstvērtīgu logo ar iespēju to turpmāk izmantot kā Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības atpazīstamības zīmi uz dažādiem reklāmas materiāliem, dokumentiem un suvenīriem, kā arī medijos.

Darba uzdevums ir Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība logo skice, kas ietver ideju par logo, kas simbolizētu Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienību.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Dalībniekam piedāvājums jānogādā pa pastu vai jāiesniedz konkursa rīkotājam aizlīmētā aploksnē: Jaunceltnes iela 5, Aizkraukle, LV – 5101, līdz 2012. gada 16. aprīlim plkst. 15.00

Piedāvājumā jāietver sekojoša satura informācija.

Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības logo jāatbilst šādām prasībām:

  • formā vienkāršs, vienlaikus uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs un lietojams dažādos mērogos, kā arī viegli uztverams;
  • jāizmanto LCDAA burtu abreviatūru (Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienība)
  • logo dizainā jāizmanto ne vairāk par 4 krāsām;
  • darbi iesniedzami uz A4 formāta lapas; datorgrafikas darbi iesniedzami gan izdrukas veidā (A4 lapa), gan digitālā formātā (CD diskā);
  • darbam jāpievieno īss paskaidrojošs apraksts (ne vairāk kā puse A4 lapas);
  • pretendenta parakstīts dokuments, ietverot kontaktinformāciju un informāciju par uzņēmuma rekvizītiem un vai pretendenta (ja tā ir fiziska persona) datus (vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numurs, pases numuru un izdošanas datumu, vietu, konta numuru).

Konkursa darbu vērtēšana

Logo skices izvērtē Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības valde. Valde nosaka vienu konkursa uzvarētāju. Logo konkursa rezultāti tiek paziņoti konkursa dalībniekiem līdz 2012. gada 30. aprīlim.

Vērtēšanas kritēriji

Par Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības logo idejas uzvarētāju tiks atzīts tas pretendents, kura piedāvājums būs mākslinieciski augstvērtīgs, oriģināls un atbilstošs ideju konkursa mērķim. Valde galīgo lēmumu pieņem atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.

Valdei ir tiesības apbalvošanai paredzētās prēmijas sadalīt savādāk, tās nepiešķirt vai sniegt ieteikumus turpmākam darbam.

Apbalvošana

Konkursa uzvarētāja prēmija – Ls 100 (viens simts latu)

Prēmiju saņēmējs pats ir atbildīgs par prēmiju summas sadalījumu, ja logo idejas autori bijuši vairāki. Prēmija tiks ieskaitīta norādītajā bankas kontā vienas nedēļas laikā pēc konkursa rezultātu paziņošanas.

Citi noteikumi

Prēmētais logo pāriet konkursa rīkotāja īpašumā.

Autoriem tās skices, kas nav uzvarējušas konkursā, atpakaļ atdotas netiks.

Helēna Veitnere,
Latvijas Ceļu darbinieku arodu apvienības priekšsēdētāja