Aptauju arhīvs »Aptauja

Vai jūs izmantojat kādas arodbiedrību krājaizdevu sabiedrības pakalpojumus?

Parādīt rezultātus

Jaunumi RSS

Nedēļas aktualitātes no 22. maija līdz 26. maijam

22. maijs, 2017

22.05. plkst. 10.00 Labklājības ministrijā - sanāksmē par grozījumiem Darba likumā piedalās LBAS priekšsēdētāja vietniece I. Liepiņa un LBAS jurists, darba tiesību konsultants K. Rācenājs.

22., 23.05. Varšavā - darba seminārā par pašnodarbināto rekrutēšanu un iesaisti arodbiedrībās ETUC projekta par jaunajām nodarbinātības formām ietvaros piedalās LBAS izglītības, nodarbinātības un sociālo jautājumu eksperte L. Romele.

23.05. plkst. 9.00 LBAS speciālistu un VDI pārstāvju darba grupas sanāksme par projekta „Darba drošības normatīvo aktu praktiskās ieviešanas un uzraudzības pilnveidošana” aktivitātes “Izglītojošas aktivitātes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem” īstenošanu.

23.05. plkst. 17.30 LBAS dalīborganizāciju jauniešu tikšanās ar Vācijas Apvienotās pakalpojumu arodbiedrības VER.DI pārstāvi Zandu Martens.

24.05. plkst. 9.00 Finanšu ministrijā - NTSP Budžeta un nodokļu politikas apakšpadomes sēde. Darba kārtībā: lauksaimniecības tiešo nodokļu (IIN, UIN) atvieglojumi; UIN bāzes elementi - SLO, aizdevumi u.c.; kopsavilkums par UIN un IIN piemērošanas modeļiem dažādām saimnieciskās darbības formām; grozījumi PVN likumā; regulējums VSAOI 5% autoratlīdzībām un pašnodarbinātajiem (ziņo LM). Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns, LBAS priekšsēdētāja vietnieks A. Muhlinkins un LBAS dalīborganizāciju pārstāvji.

24.05. plkst. 10.00 Pašvaldības darbinieku arodbiedrības seminārā piedalās LBAS darba aizsardzības konsultants M. Pužuls un LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons.

24.05. plkst. 11.30 LBAS Valdes sēde.

24.05. plkst. 10.00 Izglītības un zinātnes ministrijas Lielajā zālē - Labklājības ministrijas organizēta diskusija "Sociālās apdrošināšanas sistēmas izaicinājumi". Diskusijā viedokļus paudīs Labklājības ministrijas un Latvijas Bankas pārstāvji, akadēmiķi, socioloģisko pētījumu un sociālās politikas eksperti. Piedalās LBAS pārstāvji.

24.05. Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācijā, Rīgā. Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta „Kvalitatīvas prakses darba tirgum” („VET for employment”) (Nr.2014-1-LV01-KA202-000522) ietvaros projekta aktivitāšu sanāksme, piedalās LBAS arodbiedrību darba koordinētāja I. Freiborne.

24.05. plkst. 16.00 Ministru kabinetā - darba grupas sanāksmē par finansējumu veselības aprūpei piedalās LBAS vadība.

25.05. plkst. 9.00 Labklājības ministrijā - Uzraudzības padomes sēdē par specifiskā atbalsta mērķa 7.3.1 „Uzlabot darba drošību, it īpaši bīstamo nozaru uzņēmumos” un specifiskā atbalsta mērķa 7.3.2. „Paildzināt gados vecāku nodarbināto darbspēju saglabāšanu un nodarbinātību” īstenošanu piedalās LBAS projektu vadītāja L. Liekna un LBAS darba aizsardzības eksperts Z. Antapsons.

25.05. plkst. 13.00 LBAS - LBAS dalīborganizāciju pārstāvju sanāksme par pakalpojumiem arodbiedrību biedriem - iepazīšanās ar konkrēta uzņēmuma piedāvājumu.

26.05. Saeimā - Saeimas un nevalstisko organizāciju (NVO) forums. Piedalās LBAS priekšsēdētājs E. Baldzēns - diskusijas panelī "Nodokļu reformas ietekme uz pilsonisko sabiedrību", LBAS ārējo sakaru koordinētāja A. Ābeltiņa - diskusijas panelī "Sabiedrības līdzdalība Eiropas līmenī".